Kumari Devi, Kathmandu,

Kumari Devi, Kathmandu,

Kumari Devi, Kathmandu, März 2007 / Bild: Clemensmarabu CC BY-SA 3.0

Kumari Devi, Kathmandu,